Reklama

Designed by:

KARTA KREDYTOWA: JAK ODZYSKAĆ OPŁATĘ ZA NIETERMINOWĄ SPŁATĘ

Jakiś czas temu dopadła mnie skleroza i zapomniałem spłacić w terminie zadłużenie na karcie kredytowej. Oczywiście bank łupnął odsetki oraz prowizję 50 zł za brak spłaty minimalnej w terminie. O ile odsetki są bezsporne, o tyle prowizja jest nielegalna mimo iż wiele banków ma ją w swoich cennikach. Na szczęście można spróbować ją odzyskać - w końcu 50 zł piechotą nie chodzi. Ponieważ najlepiej uczyć się na błędach cudzych - poniżej znajdziecie treść "gotowca", który popełniłem dwa lata temu i od tego czasu "przetestowałem" go na Citibanku, Raiffeisenie, BPH-u, BZWBK i MIllennium. We wszystkich tych bankach "zadziałał" i wszystkie one grzecznie oddały pieniądze na rachunek karty kredytowej, po czem listownie przeprosiły.


Bank XXXXXXXXXX S.A.

dotyczy: opłaty karnej za nieterminową spłatę kwoty operacji dokonanych kartą kredytową (VISA/Mastercard/inna)

Szanowni Państwo,

Z powodu opóźnienia w spłacie salda karty kredytowej (VISA/Mastercard/inna) o numerze XXXXXX w dniu XXXXXXXXX obciążyli Państwo rachunek karty kwotą XXXX zł. Kwota ta została zapłacona przeze mnie. Jako że w moim przekonaniu brak podstawy prawnej dla pobierania opłaty karnej obok odsetek za opóźnienie, jedyną przyczyną zapłaty jest chęć uniknięcia negatywnej wzmianki w biurach informacji kredytowej do czasu rozstrzygnięcia zasadności opłaty za opóźnienie. W tym zakresie oświadczam, iż świadczenie moje nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu w rozumieniu Art. 411 § 1 Kodeksu Cywilnego

Niezasadność opłaty karnej za opóźnienie w spłacie należności wynikających z zestawienia operacji, pobieranej obok odsetek, wynika z następujących przesłanek. Zgodnie z umową o kartę zawartą z bankiem, jeśli kwota operacji nie zostanie w pełni spłacona w terminie, naliczone zostają odsetki od kwoty faktycznego zadłużenia, za okres od dokonania operacji do momentu spłaty. Bank realizuje tym samym uprawnienie wierzyciela wobec dłużnika spóźniającego się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego do odsetek za okres opóźnienia (Art. 481 Kodeksu Cywilnego). Uprawnienie to, pełniąc funkcję zryczałtowanej rekompensaty, nie jest zależne od przyczyny opóźnienia oraz wystąpienia szkody po stronie wierzyciela. Pobieranie odsetek przez bank wydawcę karty nie budzi żadnych wątpliwości.

Zryczałtowaną opłatę karną za opóźnienie, pobieraną obok odsetek, można rozpatrywać wyłącznie albo jako odszkodowanie za szkody poniesione przez wierzyciela (bank) wskutek zwłoki dłużnika w spełnieniu świadczenia (Art. 481 § 3 Kodeksu Cywilnego) albo jako karę umowną, o której mowa w Art. 483 Kodeksu Cywilnego. W obu przypadkach nie są jednak spełnione przesłanki roszczenia wierzyciela wobec dłużnika.

W pierwszym przypadku wierzyciel, aby uzyskać naprawienie szkody, musi wykazać szkodę, jaką poniósł w wyniku nieterminowego spełnienia przez posiadacza, oraz związek przyczynowy pomiędzy nieterminowym wykonaniem a szkodą. W tym zakresie wierzyciel może żądać od dłużnika jedynie różnicy pomiędzy swoją szkodą a wartością pobranych przez siebie odsetek z tytułu opóźnienia (obacz: orzeczenie SN z 28 kwietnia 1958 r., II CR 460/57, opublikowane w OSN 1959 nr 2, poz. 53). W przypadku opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wobec banku roszczenie to bardzo rzadko może wchodzić w grę, gdyż szkoda banku nie przekracza zasadniczo odsetek od kapitału. Jako iż przedmiotem działalności banku jest obrót kapitałami, nieuzyskanie zapłaty w terminie od jednego z dłużników świadczenia pieniężnego powoduje tą jedynie szkodę, iż bank nie może obracać kapitałem w wysokości nieotrzymanego świadczenia. Szkodą banku są zatem nieuzyskane dochody od kapitału, ujmowane jako odsetki. Uwzględniając, iż pobierane przez Bank XXXXXXXXXX S.A. odsetki z tytułu zadłużenia na rachunku karty kredytowej są wyższe niż wszelkie stopy rynku kapitałowego czy pieniężnego, trudno wyobrazić sobie szkodę poniesioną przez bank ponad odsetki naliczone za okres opóźnienia. W każdym razie Bank XXXXXXXXXX S.A. nie wykazał wobec mnie poniesienia szkody z tytułu nieterminowej zapłaty z mojej strony oraz związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem zobowiązania z mojej strony i szkodą. Nie ma stąd podstaw do naliczenia opłaty karnej jako odszkodowania za szkody poniesione przez bank ponad odsetki.

Opłata karna nie może być również dopuszczona jako kara umowna w rozumieniu Art. 483 Kodeksu Cywilnego. Jak wynika z przepisu, karę umowną zastrzec można wyłącznie na wypadek niewykonania przez dłużnika zobowiązania niepieniężnego. Skoro świadczenie posiadacza karty w zakresie spłaty kwoty operacji jest zobowiązaniem pieniężnym, kara umowna nie jest dopuszczalna. Kwestia ta pozostaje poza jakimkolwiek sporem w doktrynie i orzecznictwie, zbędne jest więc prowadzenie obszerniejszych wywodów na ten temat.

Z uwagi na powyższe, opłata karna za opóźnienie w spłacie należności wynikającej z zestawienia operacji nie znajduje podstawy prawnej. Świadczenie wobec Bank XXXXXXXXXX S.A. jest świadczeniem nienależnym. Wnoszę o jego zwrot poprzez zmniejszenie kwoty do zapłaty wynikającej z kolejnego zestawienia operacji.

Jeśli żądanie moje nie zostanie uwzględnione, liczyć się należy z wytoczeniem stosownego powództwa cywilnoprawnego z mojej strony. Jeśli sąd przychyli się do mojego stanowiska, podejmę kroki w celu upowszechnienia orzeczenia w środkach masowego przekazu realizując cel podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa na gruncie umów adhezyjnych.

Pozostając w oczekiwaniu na odpowiedź, kreślę się

z poważaniem,

Opracował: Wujek Mietek


comments powered by Disqus

Pomóż promować Kurę Domową! Wklej link do tego artykułu na swojego bloga lub stronę internetową:

<a href="http://www.kuradomowa.com/finanse/karta_kredytowa_jak_odzyskac_oplate_za_nieterminowa_splate.shtml">KARTA KREDYTOWA: JAK ODZYSKAĆ OPŁATĘ ZA NIETERMINOWĄ SPŁATĘ</a>

albo na forum internetowe:

[url=http://www.kuradomowa.com/finanse/karta_kredytowa_jak_odzyskac_oplate_za_nieterminowa_splate.shtml]KARTA KREDYTOWA: JAK ODZYSKAĆ OPŁATĘ ZA NIETERMINOWĄ SPŁATĘ[/url]


Powrót do:

[Finanse domowe] | [Strona główna]


Reklamy

Kura Domowa poleca

Uwagi

(C) 2005-2018 Kura Domowa - wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści z serwisu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.

Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą ona m.in. do tego, by wyświetlać reklamy dopasowane do Twoich preferencji oraz do gromadzenia przez nas statystyk ruchu na stronie. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób.

Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Jeśli jednak chcesz je wyłączysz, tu znajdziesz instrukcje jak to zrobić.

Polityka prywatności serwisu

w przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@kuradomowa.com

Reklamuj się w Kurze Domowej - informacja dla reklamodawców